Obowiązkowo zarejestruj swój gabinet! Tylko do końca czerwca!


Obowiązująca od ubiegłego roku Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła konieczność aktualizacji wpisu praktyki do rejestru prowadzonego przez odpowiednie służby wojewody. Obowiązek dotyczy wszystkich lekarzy – przedsiębiorców. A zatem wniosek o wpis do rejestru muszą złożyć: prowadzący dawne NZOZ-y, indywidualne i grupowe praktyki lekarskie.

Prowadzeniem rejestru podmiotów leczniczych zajmuje się wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub wydział zdrowia właściwego terytorialnie urzędu wojewódzkiego. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba się już osobiście fatygować, aby dopełnić tych formalności. Wystarczy wejść na www.rejestrzoz.gov.pl lub dopełnić te procedurę przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Urzędnicy zwracają uwagę, aby adres e-mail, z którego wysyłany jest wniosek, i który zostaje wpisany w dokumencie był aktywny. To istotne, bo właśnie na ten adres zostanie przesłana informacja dotycząca wydania zaświadczenia o rejestracji, jak również dane, dzięki którym można pobrać zaświadczenie z systemu informatycznego.

Do końca roku wnioski można wysyłać również przy pomocy tradycyjnej formy papierowej. Po tym terminie dokumenty będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej wprowadza obowiązek wpisania m.in. w specjalnym wniosku imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres siedziby albo miejsca zamieszkania oraz adres miejsca, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne. Ponadto należy wskazać formę organizacyjno-prawną, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Należy też określić przedsiębiorstwo oraz wykazać jego jednostki lub komórki organizacyjne, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Poza tym w dokumencie powinniśmy wpisać podstawowe dane dotyczące podmiotu czy praktyki - numer wpisu do KRS (albo ewidencji gospodarczej) oraz numer REGON, numer NIP i danych podmiotu tworzącego (chodzi o podmiot leczniczy, który nie jest przedsiębiorcą).

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą funkcjonuje od 1 lipca 2011 roku. W jego skład wchodzą rejestry: zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, praktyk pielęgniarskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz